Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Flamenkika geleverde diensten.

Flamenkika, gevestigd te Erich Salomonstraat 595, 1087 GT, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flamenkika verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Flamenkika van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Flamenkika in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer (mobiel en/of vast)

E-mailadres

Verwerkt Flamenkika ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Flamenkika verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Flamenkika dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Flamenkika. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Flamenkika. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij hebben uw gegevens (uw naam en e-mailadres) opgeslagen in MailChimp. Hun privacyverklaring vindt u hier. 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als wij dat gezamenlijk overeengekomen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Flamenkika gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving. De ontwikkelingen daarin houden wij bij. In dat kader behoudt Flamenkika zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Flamenkika bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Flamenkika verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Flamenkika gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar kika@flamenkika.com.

Beveiliging

Flamenkika hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Flamenkika heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Flamenkika toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Flamenkika gebruik maakt van de diensten van derden, zal Flamenkika in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Flamenkika u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via kika@flamenkika.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via  kika@flamenkika.com.